De Nederlandse inkomstenbelasting kent een progressief tarievensysteem. Hoe hoger je inkomen, hoe meer belasting je moet betalen. Daarnaast spelen ook andere factoren (zoals de leeftijd) een rol. Hier kun je de tarieven van verschillende jaren opzoeken.

Het inkomstenbelastingstelsel is in Nederland onderverdeeld in drie categorieën, ook wel boxen genoemd. Elke box vertegenwoordigt een andere belastbare bron van inkomen en heeft bovendien een eigen belastingtarief. De te betalen inkomstenbelasting is een som van de te betalen belasting zoals berekend door de drie boxen tezamen. Maar wat wordt er in welke box belast?

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
Het belastbaar inkomen uit werk en woning bestaat uit de optelsom van de inkomsten in de vorm van loon, winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden, belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen en de belastbare inkomen uit eigen woning. Op deze optelsom komen vervolgens bepaalde aftrekposten in mindering. Deze aftrekposten zijn de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, de uitgaven voor inkomensvoorzieningen en de persoonsgebonden aftrekposten. Voor het belastbaar inkomen uit werk en woning geldt een progressief belastingtarief.

Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
De tweede box omvat het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang. Men spreek van een aanmerkelijk belang wanneer iemand, of fiscale partners tezamen, ten minste 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen van een vennootschap in eigendom heeft. De inkomsten uit aanmerkelijk belang bestaan uit de uitgekeerde dividenden en eventueel behaalde vervreemdingsvoordelen, minus de gerelateerde gemaakte kosten.

Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen
De belastingheffing over het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen noemt men ook wel de vermogensrendementsheffing. Het is een heffing over het behaalde voordeel uit het vermogen. Het peilmoment van het vermogen is 1 januari. Dat betekent dat de waarde van alle bezittingen op 1 januari, minus de schulden op 1 januari, de grondslag is voor de belastingheffing. Ieder individu heeft een heffingsvrij vermogen. Dit vermogen wordt buiten de belastingheffing gehouden.

Tip: laat uw aangifte voordelig doen. Dit kan via Taksgemak.